PS2 Top 5

Sponzorujeme

Zajímavosti


REKLAMAČNÍ ŘÁD
 

Reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb, Občanský zákoník, ve zněníPozdějších předpisů.


1.Právo na uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit  vyplněním reklamačního protokolu který je ke stažení na naších stránkách a zaslání porouchaného zboží na adresu sídla našeho smluvního partnera.

Právo na záruční opravu herních konzolí společnosti Sony(Playstation 2),lze uplatnit též v kterékoliv z autorizovaných servisních opraven značky Sony ve vašem Regionu.
 
Zákazník je povinen průkazným dokladem doložit, že zboží bylo zakoupeno v Prodejně nebo internetovém obchodě www.gamesparadise.cz  .Průkazným dokladem je vždy originál dokladu o zakoupení zboží, nebo řádně vyplněný záruční list. Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, jímž je povinen se prokázat při vypořádání reklamace.

Reklamace se nevztahují na případy:
   
-    vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele
-    prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje
-    nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů, nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě
-    živelné katastrofy.


2.  Odpovědnost prodávajícího

ITS SERVISMAX s.r.o. při prodeji zboží odpovídá za to že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.


3. Odpovědnost za vady

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, tzn.. je s ní v rozporu – trpí vadami, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci nebo její opravou. Teprve není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To však neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Má.li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu pro kterou byla sjednána nižší cena.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, je považována za vadu věci, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly

-    sjednány v kupní smlouvě provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,
-    provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu  (viz §623 ObčZ, poslední věta).

Specifickým prvkem pro reklamace jsou LCD monitory,nebo LCD obrazovky určitých herních konzolí, které musí splňovat ustanovení dle normy ISO  13406-2. Tedy pouze taková LCD obrazovka, na které se projevila vada tří a více barevných pixelů (bod na obrazovce) nebo šesti a více nefunkčních sub-pixelů, může být uznána jako vadná a následně reklamována.


4.  Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz §19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 6).

5.Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud zákazník objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené.Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.

Záruční doba je 24 měsíců, s výjimkami, které stanoví příslušný zákon.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen převzít se do záruční doby nepočítá.
Prodávající nebo autorizovaný servis je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba opět od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně náhradního dílu,nebo součástky na kterou byla poskytnuta záruka.Záruční doba se nevztahuje na opravy zařízení v kterých byl dříve proveden jakýkoliv neautorizovaný zásah,nebo zásah v rozporu se zákonem.

6.  Odstranění vad

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká.li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci a nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Také vada, která nebyla odstraněna ve lhůtě stanovené pro opravu věci se považuje za vadu neodstranitelnou.
Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.


7.  Opětovné vyskytnutí vad

- Zákazník má právo na výměnu věcí, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
- O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.
- O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.
- Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

8.  Součinnost zákazníka

- Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. Autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými přepisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.
- Prodávající, resp. Autorizovaný servis jsou oprávněni požadovat po zákazníkovi náhradu všech nákladů, které jim vzniknou při neoprávněném, neplatném, opožděném nebo neodůvodněném uplatnění práv ze záruky či při prodlení zákazníka s poskytnutím potřené součinnosti (např. náklady spojené s případnou přepravou výrobku, s ověřováním existence reklamované vady atd.)

9.  Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy záruční oprava měla být provedena a byla-li provedena později, do 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100,-Kč/ započatý týden.

Pokud si zákazník nevyzvedne zboží ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen si je vyzvednout, je prodávající oprávněn zboží prodat (viz §656 ObčZ) a na výzvu zákazníka mu vyplatit výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a poplatku za uskladnění ve výše uvedené výši.

Pokud zákazník reklamované zboží poslal poštou nebo pomocí dopravce, doručíme mu reklamované zboží stejným způsobem.